Ökad SL-kapacitet i rusningstrafik

Det är för låg kapacitet inom kollektivtrafiksystemet.

(Denna artikel är uppbyggd enligt en modell vi prövade i Hässelby-Vällingby. Först en problembeskrivning, därefter ett resonemang kring vad som tidigare sagts i ämnet, och slutligen en presentation av förslaget.)

Problemet

Kollektivtrafikens populäritet har lett till (i rusningstid) överfulla pendeltåg, bussar och tunnelbanor. Den som inte åker med från ändstation kan inte räkna med sittplats, och i vissa fall är ine ens ståplats given. (Åk med pendeltåg från Spånga strax före 8 en vardagsmorgon, eller t-bana från Islandstorget samma tid – det är inte givet att alla kan komma med.) Trängseln leder dessutom till att stopp vid stationer tar längre tid än schemalagt, vilket ger att tidtabeller upplevs som opålitliga.

Detta ger att resan med kollektiva transportmedel hamnar i vanrykte, okomfortabel och opålitlig, bilen framstår som ett förstahandsval. Men ur samhällelig synvinkel är ökar bilresande inte önskvärt – framförallt inte som resor till och från arbetet.

En o-attraktiv kollektivtrafik drabbar oss alla:

  • Den som tvingas välja bilen skitar ner miljön, och proppar till gatorna för nyttotrafiken.
  • Den som inte är vid god vigör kan inte välja SL för sina arbetsresor, blir utestängd.
  • Det är slöseri med mänskliga resurser att låta arbetsplatsresorna vara dåliga. Vi blir dåliga arbetare på dagarna och dåliga föräldrar på kvällarna.

Principiellt uttalande

Finns det någon självklar liberal linje?

Nja, liberalismen i sig tar inte ställning för operativa lösningar av arbetsplatsresor. Men liberalismen ger att alla människor ska ges goda förutsättningar för att kunna verka i samhället.

Har Folkpartiet tidigare uttalat sig i någon liknande fråga?

Ja, länsförbundets trafikprogram säger : “Stockholm har redan idag en av världens högsta kollektivtrafikandelar, den skall bli än högre i hela länet. Fler människor måste kunna välja att resa kollektivt.”

Vilka särskilda hänsyn måste tagas?

Även om resor till och från arbete i första hand berör friska och vuxna människor så får inte allmänna kommunikationer utformas så att de utestänger barn, gamla eller rörelsehämmade.

Nya trafiklösningar bör utformas så att de bidrar till att minska den totala miljöbelastningen.

Nya lösningar får inte utarma befintlig trafikförsörjning.

Förslaget

Släpp in fler aktörer – konkurrens behövs!

De seriösa företagare som vill bedriva kollektivtrafik, ska få göra det. Tillåt lokala bussbolag på enskilda linjer. Det finns idag många som vill, men inte släpps in; båtlinjer i City, snabbussar från förorterna, nya tvärförbindelser. Det måste få vara tillåtet att också vara liten aktör.

Detaljerad beskrivning

Fler aktörer släpps in genom att etableringsrätten på “SL-linjer” släpps fri, eller åtminstone friare.

  • De linjer och tider där beläggningen (räknat i sittplatser) är mer än 80% klassas som drabbade av “underkapacitet”. Inom de områden där underkapacitet råder, släpps etableringsrätten för “SL-trafik” fri. De berörda områdena kan vara en stadsdel (tex Hässelby), eller en generell sträckning (Hässelby – City).
  • Oavsett kapacitet, så släpps etableringsrätten fri för helt nya sträckningar, och direktlinjer.
  • Endast seriösa företagare tillåts etablera sig, dock att nystartade företag tillåts verka under en prövoperiod.