Några sjukvårds-ekonomisk-politiska mål för 2010

Just denna artikel är nog lite “sjukvårdspolitikernördig”. Det handlar om vilka rattar och skruvar som måste justeras för att få ett fungerande liberalt sjukvårdssystem. Eller – riktigare – mina förslag till några mål för den politiska verksamheten. Det finns säkert fler som har goda förslag i samma riktning. För oss som är inne i fikonspråket är det mesta nog självklart, men det kan ju tänkas att någon utanför den närmaste landstingskretsen lyfter ett undrande ögonbryn. Därför har jag lagt in några länkar som jag hoppas kan vara förklarande.

Pengsystem inom samtliga dicipliner

Några metodförslag:

  • Ersättningssystemet måste tillämpas på så sätt att en (1) DRG-poäng ger samma ersättning, oavsett var ersättningen landar.
  • Efter en rimlig övergångstid, så ska inga andra ersättningsformer än peng-system tillämpas. Målet bör vara att upphandlingar ska bli överflödiga.

Diskussion:

Dagens system, där landstinget i sin form av ägare, skjuter till extramedel tll de verksamheter som inte klarar att hålla sina budgetar, måste naturligtvis skrotas. Men utöver det så måste också ersättningssytemet användas så att effektiviseringar uppmuntras.

Landstingets revisorer skriver i en rapport från maj 2006:

[Det] kan konstateras att den stora svagheten ligger i att ersättningsmodellen hittills inte utnyttjats för att skapa ökad kostnadseffektivitet och för att förstärka måluppfyllelsen.

Problemet har varit framförallt att eventuella effektiviseringsvinster, inte kommit producenten tillgodo. Troligen är dett ett utslag för den förra politiska majoritetens aversion mot vinster överhuvudtaget. Allt skulle återföras till politikerna.

Detn lättaste åtgärden i detta sammanhang är naturligtvis att ge en och samma ersättning för en och samma åtgärd, oavsett var den utförs.

Sedan måste naturligtvis patienternas val vara det som avgör vem eller vilka som ska få utföra uppdraget. Det måste vara viktigare att charma sina patienter än att charma landstingets inköpare.

Samtliga innevånare entusiastiskt listade hos husläkare

Några metodförslag:

  • Premievård hos husläkarna, skatteavdrag enligt schablon för de som listat sig.

Diskussion: Husläkare sänker sjukvårdskostnaderna. Stockholms läns landsting har kunnat mäta att med “god listning hos husläkare så minskar de totala sjukvårdskostnaderna”. Husläkarsystemet har dock flitigt motarbetas av vänstern, eftersom det till stor del bygger på privatpraktiserande läkare. Därför har systemet kommit i vanrykte.

Fri etableringsrätt inom samtliga dicipliner
De verksamheter som tidigare drivits i politisk regi, ska vara vara ombildade till fristående aktörer

Några metodförslag:

  • Ett “körkortssystem” bör utvecklas, gärna med sikte på att bli nationellt eller EU-gemensamt.
  • Ett första delmål blir att inga politiker ska tilldelas poster i “produktionsstyrelserna”.

Diskussion: Vänsterns aversion mot fungerande organisationer inom sjukvården måste bemötas. Den bästa garanten för att få fungerande organisationer, är att låta dem bli politiskt oberoende, och konkurrensutsatta.

Tydliga, begripliga, publicerade, nyttobaserade nyckeltalsuppföljningar för alla som erhåller SLL-ersättning

Några metodförslag:

  • Samarbete med SBU om vad som är lämpliga kriterier.
  • Gäller även inom psykvården.
  • Min tidigare landstingsmotion i ämnet.

Diskussioner

– – – –

Det finns idag minst 57 st nationella kvalitetsregister för sjukvården, men dessa fungerar inte. Riksrevisionen granskade huruvida Socialstyrelsen, som har ett tillsynsansvar för dem, såg till att dessa kvalitetsregister fungerade för sitt ändamål.

I sitt pressmeddelande så skrev Riksrevisionen: “Riksrevisionen har granskat Socialstyrelsens hantering av de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Dagens modell för att följa behandlingsmetoder ger ingen överblick eftersom viktiga delar av vården inte omfattas, inrapporteringen är frivillig och datakvaliteten är oklar.”

Ur rapporten:

Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer
I denna granskning har följande revisionsfrågor ställts

  • Har Socialstyrelsen tagit sitt ansvar när det gäller att bevaka registrens kvalitet? [På kanslisvenska svarar Riksrevisionen “Nej.”]
  • Har Socialstyrelsen lämnat en rättvisande bild av registren till regeringen? [På kanslisvenska svarar Riksrevisionen “Nej.”]

Riksrevisionen är ännu tydligare i sin avslutande rekommendation. Socialstyrelsen bör fråntas ansvaret för kvalitetsregistren.

– – – –

Patientnytta, både upplevd och iakttagen, har hittills inte registrerats. Det är naturligtvis helt galet, men går att åtgärda. Det finns ett sätt att mäta patient-nytta, EQ-5D, som faktiskt också kan användas av husläkare som ett stöd för diagnosticering.

– – – –

Psykvården har hittills inte haft något nationellt kvalitetsregister, men under hösten 2006 så kommer även den diciplinen börja samla in data.

__________________

Pingat på Intressant

Andra bloggar om: , ,