Minskat kollektivresande, inte en prisfråga

Sveriges Radio uppmärksammar en rapport från Vinnova som undersökt hur den lokala och regionala kollektivtrafiken står sig i förhållande till privat bilåkande. (Minns att även charterresor till Mallorca är en slags kollektivtrafik. Där står sig bilen slätt.)

Vinnovas rapport, och därför också rapporteringen kring den, fokuserar på sambandet mellan resandet och kostnaderna för resorna. Och så räknar man fram att eftersom bilåkandet blivit relativt sett billigare, så är det orsaken till att det lokala kollektivresandet minskat – Stockholm undantaget.

Jag tror inte att det är en riktig slutsats. Det man gjort är att man undersökt de samband som är enkelt mätbara: kostnader, antal resande, bilinnehav, trafikutbud, sysselsättningsgrad etc. Man saknar helt parametrar för den upplevda kundnyttan, och ändå är det den viktigaste parametern vid alla köp. När de flesta nu i Sverige har råd att välja mellan privat bil eller kollektivt resande, så blir komfort och restid viktigare än några hundralappar hit eller dit.

Jag deltog i en arbetsgrupp som tog fram ett underlag för ett trafikprogram, för några år sedan. Läs gärna hela rapporten, vi förökte se resandet ur många olika aspekter. Alltid kan det inspirera något litet…

Där konstaterade vi att det viktigaste kravet för att vinna bilister för kollektivresande var att “transporterna mellan hem och arbetsplats skulle vara snabba och komfortabla”. Detta kunde till exempel brytas ner till följande punkter:

  • om kollektivtrafiken ska framstå som ett attraktivt alternativ, måste resan vara lika snabb och bekväm som med en egen bil [vilket alltså är uppfyllt för resor till Mallorca… min anmärkning av idag]
  • väderskyddade hållplatser
  • lättillgängliga parkeringsplatser för pendlare

Kravet på att resan skulle vara snabb ströks i det slutgiltiga programmet, det ansågs vara alltför radikalt. Fortfarande finns det inte något parti som kräver snabba resor, alla pratar om turtäthet, lågt biljettpris eller kaffeserveringar i vänthallarna.

________________________

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: ,