Stoppa FRA-förslaget, bakgrund

Nedanstående text har jag skrivit tillsammans med några av de som ledde debatten på representantskapet den 14 maj. Den är också publicerad på svt.se/opinion

________________

Folkpartiet i Stockholms stad, Sveriges största folkpartiförening, beslutade på ett välbesökt medlemsmöte den 14 maj att omedelbart skriva till sin riksdagsgrupp och begära att de skjuter upp beslutet om den sk FRA-lagen. Beslutet var närmast enhälligt. Vi – undertecknare – deltog i debatten och vill här ge en bild av bakgrunden till detta beslut.

Vad är då detta för ett lagförslag? Regeringen har med proposition ’2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet’ föreslagit att de ska få övervaka och läsa privatpersoners korrespondens utan godkännande av domstol eller misstanke om brott, genom FRA. (FRA hette tidigare Försvarets Radioanstalt).

Detta skulle vara första gången sedan andra världskriget som staten ger sig själv rätt att efter eget skön få övervaka sina medborgare. Då fanns ett otvetydigt allvarligt hot mot folkstyret och rättsordningen. Det gör det inte idag.

Det är riktigt att angrepp på eller hot mot åklagare eller vittnen är angrepp på vårt folkstyre och vår rättsordning. Men dessa hot eller möjliga terroristangrepp får inte utgöra svepande motiveringar för allsköns grumlig och oprecis lagstiftning som sedan kan utnyttjas av myndigheterna i diverse olika situationer.

Om FRA-förslaget blir lag, så kränks den enskildes rättssäkerhet genom att lagen blir godtycklig. Propositionen ger indirekt FRA rätt att avläsa enskilda medborgares e-post och internetanvändning. Det blir regeringen och dess myndigheter som själva godkänner avlyssningen – inte rättsväsendet.

Om FRA-förslaget blir lag kommer det alltså inte behövas någon misstanke om brott, eller något godkännande av domstol, för att staten ska börja spana på sina medborgare. Detta är ett flagrant avsteg från den ordning som sedan lång tid har gällt i Sverige. Observera också att med ’staten’ avses ett betydande antal av de myndigheter som har störst betydelse ur integritetssynpunkt, inte bara försvar och rättsväsende.

Om FRA-förslaget blir lag återintroduceras en rättsosäkerhet som inte är värdigt en modern liberal demokrati.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den svenska regeringsformen föreskriver bland annat rätten till privatliv, inbegripet skyddad korrespondens. Endast sådana inskränkningar får ske som är rättssäkra, förenliga med den fria åsiktsbildningen och andra grunder i folkstyret, och proportionerliga.

Europadomstolen har slagit fast att stater endast får ta del av enskilda medborgares korrespondens om en rad kriterier är uppfyllda, bland dem att brottsmisstanke måste föreligga. Skulle FRA-propositionen gå igenom och någon stämma Sverige inför domstolen för den skulle Sverige sannolikt fällas för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Låt oss slippa ta omvägen om Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Stoppa lagförslaget nu.

Leiph Berggren, Henrik Bergquist, Ulf Keijer, Isabel Smedberg Palmquist

______________________________________

Pingat på Intressant

Andra bloggar om: , , , ,

______________________________________