Kollektivtrafikprogram för staden utanför tullarna

Trimma kollektivtrafiken!

En bärande idé med förslagen i denna skrivelse, åtminstone de flesta av dem, är att kapaciteten och komforten kan ökas rejält, utan alltför gigantiska investeringar. Tex skip-stop-tåg med omkörning: kostar i princip inget alls, men ökar kapaciteten ordentligt; i stället för nya spårvägar – bussgator i avvaktan på att finansiering finns, mfl. förslag i samma anda.

(Inledande kommentar: Detta är substanstexten i en motion inlämnad till Folkpartiet Stockholms stad. Den behandlas vid ett möte i december 2009.)

Bakgrund 1: Folkpartiet i Stockholms stad har antagit ett kollektivtrafikprogram, vars avslutande del riktade en uppmaning till ytterstadsföreningarna att komma med kompletteringar för att balansera programmets cityprägel. Detta är ett förslag till sådan komplettering.

Bakgrund 2: Trafikflödena på och kring infarterna till Stockholms innerstad präglas av underkapacitet, oavsett vilket perspektiv man anlägger. Biltrafiken präglas av köer och flaskhalsar, kollektivtrafiken av trängsel och brist på komfort, alla transportslag präglas av långsamhet. Detta ger att rejäla infrastruktursatsningar måste göras, inte minst inom kollektivtrafiken. Men en hel del kan göras också utan alltför tunga investeringar. Detta programförslag behandlar dylika investeringar, som ger snabba resutlat.1)    Ett övergripande mål för kollektivtrafiken är att den ska uppfattas som SNABB OCH BEKVÄM. Resan mellan bostad och arbetsplats (eller motsvarande) ska i normalfallet inte ta mer än 30 minuter, dörr till dörr.

_________________________________________________________________________

UPPDATERING 24 aug 2009: Debattera och kommentera, men gör det på den parallellpublicerade debattartikeln hos Gröna Liberaler: http://www.gronaliberaler.se/node/181/ Orsaken till parallellpubliceringen är rent teknisk: debattörer får bättre hjälpmedel för att hålla sig uppdaterade.

_________________________________________________________________________

Förslag A: FP ställer sig bakom mottot ”Snabbt och bekvämt” för kollektivtrafiken.

Förslag B: FP sätter som mål för kollektivtrafiken inom Stockholms stad, att sk arbetsplatsresor inte ska ta mer än 30 minuter dörr till dörr.

2)    Befintliga tunnelbanelinjer måste få fler spår, omkörningar måste vara möjliga. För att sk skip-stop-tåg ska bli meningsfulla, så måste snabbtåget kunna passera framförvarande tåg. På Gröna Linjen är detta möjligt vid tex station Åkeshov, men fler omkörningsmöjligheter måste till.

Förslag C: Skip-stop-tåg ska införas på de längre tunnelbanelinjerna (Hässelby, Farsta, Norsborg).

Förslag D: ”Omkörningsspår” införs på de längre tunnelbanelinjerna (Hässelby, Farsta, Norsborg).

3)    Omstigning mellan buss, pendeltåg, spårvagn och tunnelbana måste förenklas. Långa tunnelpassager bör förses med rullande gångbanor, långa gångvägar bör förses med matarbussar av flygterminalstyp (mest ståplatser, förarhytt i bägge ändar).

Förslag E: Förbindelsen mellan pendeltåg och tunnelbana vid stationerna Centralen och Farsta Strand ska förses med rullande gångbanor. Den rullande gångbanan vid Fridhemsplan bör förlängas till att omfatta hela gångtunneln.

Förslag F: Förbindelserna mellan pendeltåg och tunnelbana vid stationerna S:t Eriksplan – Karlberg, Odenplan – Östra Station och Medborgarplatsen – Stockholms Södra – Mariatorget ska betjänas med matarbussar av flygterminaltyp.

Förslag G: FP Stockholm bör verka för att även förbindelserna mellan stationerna Solna Station – Solna Centrum och Sickla – Sickla Udde ska betjänas med matarbussar av flygterminaltyp, samt att förbindelsen mellan pendeltåg och tunnelbana vid Sundbyberg ska förses med rullande gångbanor.

4)    Bekvämligheten för resenären måste förbättras. Alla större busshållplatser bör förses med heltäckande väderskydd. Liljeholmen är ett exempel på bra utformning, Vällingby ett exempel på rejält dålig utformning. Det måste också bli lättare att parkera bil och cykel vid de större terminalerna. ”Större busshållplatser” är inte bara hållplatser vid spårstationer, även de vid lokala köpcentra och andra viktiga platser ska räknas in i denna kategori.

Förslag H: Alla större busshållplatser ska förses med heltäckande väderskydd, inte bara regnskydd bredvid busskylten.

Förslag I: Alla tunnelbane- och pendeltågsstationer utanför tullarna bör byggas om till fungerande vänthallar för anslutningsbussarnas resenärer.

Förslag J: Infartsparkeringar för bilar ska utformas så att de klarar att härbärgera ett mycket stort antal fordon.

Förslag K: Väderskyddade cykelparkeringar bör inrättas vid samtliga ”spårstationer” och  hållplatser för blåbussar, samt vid andra större busshållplatser.

5)    SL:s underkapacitet är ett växande problem. Resenärer som inte kliver på vid ändhållplatserna kan inte vara säkra på att få sittplats. I många fall saknas dessutom snabba förbindelser mellan arbetsplatsområden, och ”deras” bostadsområden. Ny grepp måste prövas, och monopoltänkandet måste brytas. Befintliga men outnyttjade spår bör användas.

Förslag L: Släpp rätten att köra linjetrafik fri på de sträckor och de tider som SL inte klarar att hålla tillräcklig kapacitet, eller på sträckor där SL idag inte kör alls. (Dessa fri-linjer ingår då inte i SL, men kan naturligtvis anslutas till SL efter beslut i SL:s styrelse.)

Förslag M: Inrätta en ”rälsbusslinje” mellan Centralstationen och Albano (vid KTH).

Förslag N: I de fall där markreservationer för spårväg gjorts: Tag dessa reservationer i anspråk för bussgator, och inrätta blåbusslinjer i avvaktan på att ekonomi finns för att inrätta spårväg.

Förslag O: I de fall där planerad spårväg inte finns med i investeringsplaner inom 10 år, bör dessa linjer bjudas ut på koncession till privata aktörer.

Förslag P: Hastighetsregleringarna för sjötrafik måste moderniseras. I stället för att baseras på fart, bör linjetrafikens hastighetsreglering baseras på svall och andra eventuella skadeeffekter.

Förslag Q: Några busslinjer bör ändra karaktär, från ”rödbuss” till blåbuss:I Hässelby-Vällingby: 518, 543. I Bromma: 509

Förslag R: Blåbusslinjer saknas, och bör inrättas, längs följande sträckningar: Backlura – Vällingby – Ulvsunda Industriområde – Tomteboda.

Förslag S: Skip-stop-tåget från Hässelby bör växlas in på blå linjen mellan Thorildsplan och Rådhuset

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

En reaktion på ”Kollektivtrafikprogram för staden utanför tullarna

Kommentarer inaktiverade.