”Buller – icke önskat ljud och en icke önskad fråga” – jodå

Många är starkt störda av buller. WHO:s långsiktiga mål för nattbuller utanför sovrumsfönster är högst 40 dBA. Den verkliga nivån för många är 60-65 dBA eller mer. Det går att minska bullret, men det tar tid och kräver en politisk vilja som hittills inte funnits, skriver Tor Kihlman, professor emeritus i teknisk akustik i en artikel i DN.

Jodå, den politiska vilja finns numera. I FP:s miljöprogram för Stockholms län så står det bland annat:

5 Minska bullernivåer

5.1 Buller är ett växande problem i samhället. För enskilda människor är olika bullerkällor olika påfrestande. Det är välbelagt att buller bidrar till hälsoproblem som i värsta fall leder till hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck. Kommunerna, landstinget, Trafikverket och Luftfartsverket har ett särskilt ansvar för att minska trafikbullret.

5.2 Minska väg- och järnvägsbullret

I bullriga trafikmiljöer är det prioriterat att åtgärder riktas mot att minska bullernivåerna, snarare än att riktas in på att skydda mot buller. Försök pågår runtom i regionen med modern tyst vägbeläggning (”tyst asfalt”). Dessa försök ska utvärderas och om de visar sig effektiva är det värt att satsa på denna metod.

5.3 Minska flygbullret

Flygbullret är ett problem för alla som bor under inflygningsvägar eller i närheten av flygplatser. Stora ansträngningar måste göras för att minska flygbullret, exempelvis genom satsning på ny teknik, som ger möjlighet till bättre utnyttjande av befintliga inflygningskorridorer.

5.4 Förbättra bullermålen för bostäder

I stället för att kräva samma bullernivå utanför alla fönster i en bostad bör man införa ett alternativ med en tystare och en bullrigare sida. I stadsmiljö med stora trafikleder är det ofta mycket svårt att uppfylla det generella bullermålet på alla sidor av en bostad, medan det går att få en sida av bostaden tystare än gränsvärdet. Om bostaden tillgodoses med en tyst sida bör man kunna acceptera en bullrig sida där bullret överstiger gränsvärdet.

Det är visserligen bara en början, och inte ett heltäckande “bullerprogram”, men frågan har fått fokus inom Folkpartiet. Folkpartiet anser att bullret ska minska, och att det ska minskas vid källan – inte dämpas bort genom vallar eller tjocka fönster.

Läs även andra bloggares åsikter om