Ge yrkespolitikerna riktiga arbetsgivare

Motion till FP-Stockholms läns förbundsårsmöte 2014

Bakgrund

Denna motion handlar om de politiska tjänster som inrättats för att avlöna och stötta yrkespolitiker. Oftast benämns tjänsterna kommunalråd, landstingsråd och politisk sekreterare. Inom Stockholms stad kallar man kommunalråden för borgarråd, och de politiska sekreterarna och motsvarande funktioner är anställda i vad som kallas rotlar.

Denna motion handlar inte om uppdraget som förtroendevald.

Frågor om ersättningar för uppdrag kan ibland förfalla till personfrågor. Jag vill inte att denna debatt ska handla om enskilda personer. Debatten bör röra principiella frågor.

Debatt

Jag har inga problem med höga löner, den som utför ett kvalificerat arbete bör kunna få bra betalt. Men det är stötande att se hur toppolitiker i olika partier tilldelar sig själva löner och förmåner, utan att någon motprestation efterfrågas.

Det mest uppseendeväckande är väl rollen som kommunal- eller landstingsråd i opposition. Det ansvar som den politikern har gentemot uppdragsgivarna/väljarna är att författa texter som opponerar mot den styrande majoriteten. Inget ytterligare formellt ansvar! Stockholms stads finansborgarråd har ett formellt ansvar för några anställda politiska assistenter – inget mer.

Vid årsmötet 2013 för Folkpartiet i Stockholms stad redogjordes för tjänstebeskrivningarna för borgarråd och landstingsråd. Tjänstebeskrivningarna var i allt väsentligt lika. Jag väljer att exemplifiera med landstingsråd:

  • Ett landstingsråds tjänstebeskrivning är att vid ett (1) tillfälle per månad redogöra för vilket arbete som har utförts av en närliggande förvaltning.
  • Ett landstingsråd har inget ansvar för förvaltningens arbete, dvs inget personalansvar, inget ekonomiskt ansvar och inget juridiskt ansvar.
  • Ett landstingsråd har en månadslön som överstiger 100.000 kr.

‘Ansvar’ har en tydlig definition. Den som är ansvarig kan dömas till straff . Någon som är ansvarig för en verksamhet kan tex dömas till fängelse om ett allvarligt miljöbrott begås av organisationen. En styrelseledamot i ett bolag kan dömas till att betala skadestånd för bolagets misskötta ekonomi.

Ett landstingsråd kan aldrig dömas till straffansvar för landstingets verksamhet.

Det görs ibland liknelser med näringslivsledare, men en vd har operativt ansvar för verksamheten och kan göras personligen ansvarig för fel som någon i organisationen har gjort. Inget borgarråd eller landstingsråd är operativt ansvarig för verksamheten utanför det egna kansliet. Ett landstingsråd kan i princip bara göras formellt ansvarig för sitt personliga agerande, inget annat.

Jag tycker inte att yrkespolitikernas löner ska sänkas. Jag tycker att deras nuvarande tjänster i kommun och landsting ska avskaffas!

Jag menar att partierna själva ska anställa och avlöna sina portalfigurer. Hel- och deltids­politikerna är nyttiga för det egna partiets arbete; man marknadsför externt, samordnar internt, tar fram och förhandlar om förslag, och så vidare.

Jag menar vidare att det finns ett värde i partiväsendet. Därför bör all ersättning (inklusive lön till politiska sekreterare, studieresor, kaffebryggare och allt annat som finns runt landstingsrådet) tillfalla de politiska partierna direkt, som en utökad del av dagens partistöd. Hur partierna sedan vill anställa, stötta eller på andra sätt premiera särskilt dugliga partimedlemmar, är upp till dem att bestämma. Sjukersättningar, pensionsavsätt­ningar och andra förmåner blir en sak mellan arbetsgivaren ”partiet” och den anställde.

Förslaget ger också partierna möjlighet att om man så önskar locka högavlönade personer till politiska uppdrag – individuell lönesättning är namnet.

Huvudpoängen med att bli anställd av partiet, är att det blir en tydlig arbetsgivare. Inga herrelösa pengar, och på sikt kanske mindre behov av att skapa nya myndigheter för att parkera politiker som tappat sin plats.

Slutligen så menar jag att detta också är en förändring som är politiskt möjlig att genomföra – det innehåller ju inget omedelbart krav på sänkta löner. Änkepensioner kan uppenbarligen sänkas, men politikers förmåner rör man inte i första taget.

Yrkande

Folkpartiet bör driva att alla politiska tjänster knutna till kommuner och landsting ska avskaffas till förmån för att de berörda personerna ska bli anställda av respektive parti istället.

Leiph Berggren, Hässelby