Motion – Bättre tidtabeller för att öka kollektivtrafikresandet

(Motion till Liberalernas riksmöte 2019)

EU-Domstolen har i rättsfallet C-452/13, Germanwings GmbH vs Ronny Henning, fastställt att vid beräkningen av en flygförsening så skall förseningen räknas fram till tidpunkten då åtminstone en av flygplanets dörrar öppnas under förutsättning att passagerarna tillåts att lämna flygplanet vid denna tidpunkt.

Det är rimligt att anta att ovanstående dom kan tillämpas även på andra transportslag. Det är bra, då har vi inom EU entydigt definierat vad som avses med ankomsttid.

Tyvärr finns ingen liknande definition av vad som menas med avgångstid. Det är illa eftersom de olika reseplaneringssystem som finns och kan tänkas komma att finnas då inte ger korrekta uppgifter.

Med samtrafikens reseplanerare ‘Resrobot’ så finns nästan all inrikes kollektivtrafiks tidtabeller samlad på ett ställe. Det går i teorin att planera en resa med lokal- och expressbussar, inrikes flyg, tåg, spårvagnar, tunnelbana, skärgårds- och gotlandsbåtar. I teorin, för många av bolagen har högst egna tolkningar vad som menas med avgångstid. Tidtabellens tid gäller inte som inställelsetid, finstilta extraregler som inte kan läsas av databaser gör reseplaneringen till ett moras.

Detta gör att kollektivtrafikresandet blir onödigt svårplanerat och tappar i attraktionskraft för resor över operatörsgränser.

Liberalerna vill främja kollektivtrafikresande. Även om en standardiserad definition av avgångstid kan tyckas som en infinitesimal fråga, är det i praktiken ytterligare ett hinder för ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Liberalerna bör därför driva denna fråga i lämpliga forum. EU är ett av flera lämpliga forum, man har redan beslutat om liknande frågor i till exempel busspassagerarförordningen och den ovan citerade domen från EU-Domstolen.

Jag yrkar
* att liberalerna i lämpliga forum ska driva frågan om en standardiserad definition av begreppet ‘avgångstid’

Uppdatering efter Landsmötet:

Partistyrelsens svar:

Motion F221 yrkar att Liberalerna i lämpliga forum ska driva frågan om en standardiserad definition av begreppet ”avgångstid”. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att kollektivtrafiken bör förbättras och att samordning av tidtabeller och biljettköp ska underlättas. Liberalerna har i motioner i riksdagen drivit dessa frågor under lång tid. Detta har sedan bekräftats i januariavtalet mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet där det i punkt 28 bland annat sägs: ”Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs (Utredning 2020. Införs från 1 januari 2022). Partistyrelsen avser att arbeta för att januariavtalet genomförs och att de frågor som motionären föreslår belyses i de utredningar som kommer att ligga till grund för kommande beslut. Motion F221 bör därför anses besvarad.

Landsmötet beslutade:
§ 105. Klimat- och miljöpolitik, energi, trafik, bostäder och samhällsbyggnad

59. att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F221 besvarad