Projektgruppens förslag till regionalt trafikprogram

Inledning

För att kunna göra rimliga avvägningar mellan olika intressen, måste man först göra sig en bild av vilka dessa intressen är. Många intressen kan uppfattas som motstridiga, och det är där som den politiska avvägningen måste till.

Med en liberal grundsyn så sätts individen före de stora systemen, den svaga människan stöttas men tvingas inte in i kollektiva lösningar, och synen på samhällsutvecklingen präglas av en positiv tilltro till utveckling och tillväxt. Detta gäller även i trafikfrågor.

I det första kapitlet (“Transportapparaten – behov och önskningar”) har vi gjort en sammanställning av några av de krav och önskemål som olika trafikantgrupper kan ha, samt vilka åtgärder som kan möta dessa krav.

Sammanställningen inleds med resorna mellan bostad och arbetsplats. Det är i denna kategori som det största transportarbetet utförs. Därför har dessa resor det största politiska intresset.

Vi fortsätter sammanställningen av “Transportapparaten – behov och önskningar” med kategorierna “Fritids/Tjänsteresor”, och avslutar med “Godstransporter”.

*Länk till det första kapitlet.*

I det andra kapitlet (“Generella geografiska principer”) har vi undersökt vilka olika “lokala” intressen som finns, och hur dessa intressen i rimlig omfattning ska kunna tillgodoses, samtidigt som transportapparaten ska fungera så smidigt som möjligt.

*Länk till det andra kapitlet.*

I det tredje kapitlet (“Dagens och morgondagens flöden och proppar”) resonerar vi kring hur samhällets utformning påverkar trafikströmmarna.

*Länk till det tredje kapitlet.*

I det fjärde kapitlet (Trafikens ekonomi) diskuterar vi de principiella resonemangen bakom de skatter och subventioner som berör trafiken. Vissa frågor är av nationell karaktär, men finns med i detta program för att skapa en förståelse för helheten.

*Länk till det fjärde kapitlet.*

Avslutningsvis har vi listat ett antal dagsaktuella projekt.

*Länk till det sista kapitlet.*