Östatsfasoner i Småland – JO kritiserar polisen

Jag skickade en anmälan för nästan exakt ett år sedan till JO, med anledning av att Polisen och fackföreningen Transport samarbetade vid en poliskontroll. Jag skrev bland annat:

Jag ber JO utreda huruvida det kan anses ligga inom polisens uppdrag att på detta sätt låna sin auktoritet i samband med myndighetsutövning, till att stötta den ena parten i en aktuell politisk fråga.

Anmälan fick diarienummer 4290-2005. Eftersom fler anmält samma sak så behandlades anmälan under diarienummer 4241-2005.

JO har nu svarat:

Kritik mot Polismyndigheten i Jönköpings län med anledning av myndighetens samarbete med Svenska Transportarbetareförbundet vid en trafikkontroll

– – –

Enligt [JO:s] uppfattning framstår det … som uppenbart att Transports närvaro vid kontrollplatsen i huvudsak hade ett arbetsrättsligt syfte… Det är självfallet inte en uppgift för polisen att samarbeta med ett fackförbund i en sådan sak.

Enligt polismyndigheten upplystes dock förarna om att kontakten med Transports representanter var frivillig. … I en sådan situation kan man emellertid diskutera vilket mått av frivillighet som ligger i ett jakande svar från en förares sida. …En polisman som ingriper i myndighetsutövning rent faktiskt ger uttryck för samhällets maktbefogenheter… och att saken också torde uppfattas på det sättet av den person som ingripandet riktar sig mot och som därför befinner sig i ett sådant underläge att det strängt taget aldrig kan bli tal om någon egentlig frivillighet.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i vad jag nu har anfört.

Det är kul att inte bara ha rätt, utan att också få rätt.

– – –

Pingat på Intressant Andra bloggar om: