Avskaffa bygglovet – ibland

(Motion till Folkpartiets landsmöte 2007)

Plan- och bygglagen är skriven på ett sådant sätt att den enskilde individen i mångt och mycket är utlämnad till de lokala byggnadsnämndernas godtycke. Många svepande formuleringar i dess lagtext gör att förutsägbarheten är starkt begränsad.

Ett sätt att återlämna makten över tillvaron, från den politiska sfären till det civila samhället, är att stipulera att om de, vars intresse lagen sägs skydda, är eniga i ett beslut så ska inga politiker kunna ändra på det beslutet.

För byggärenden kan det uttryckas så, att om samtliga sakägare godkänner bygget, och alla skydds- och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett bygglovsärende med automatik godkännas.

Notera att termen sakägare är en juridisk definition på de som kan tänkas vara berörda av ett ärende. Vid mindre ärenden, en garagetillbyggnad tex så är de närmaste grannarna sakägare. Vid större anläggningar, ett vindkraftverk tex, så är alla inom någon kilometers radie sakägare. Vilka som vid olika tillfällen är sakägare, har fastslagits genom rättspraxis.

Om konsensus inte kan nås bland sakägarna, så gäller “den gamla” plan- och bygglagen som vanligt.

Den signal som denna lagändring skickar i dagens reglerade Sverige är närmast revolutionerande: Om det civila samhället (medborgarna / individerna), är överens, så ska inga politiker få komma och förstöra det!

Yrkande:
Folkpartiet bör verka för att

  • Plan- och bygglagen, och eventuellt andra berörda lagar, ändras så att om samtliga sakägare godkänner bygget, och alla skydds- och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett bygglovsärende med automatik godkännas.

Updatering: Motionen blev inte antagen av landsmötet. Den behandlades omkring kl 03:30, och vid den tiden var det ingen mening med att väcka någon debatt.

______________________

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: