Mindre godtycke i bygglovsärenden

(Motion till Folkpartiets landsmöte 2007)

Plan- och bygglagen är skriven på ett sådant sätt att den enskilde individen i mångt och mycket är utlämnad till de lokala byggnadsnämndernas godtycke. Många svepande formuleringar i dess lagtext gör att förutsägbarheten är starkt begränsad.

Formuleringar i samma anda som “Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande” är flitigt förekommande. (Man kan fråga sig vems estetiska sinne som ska vara normerande.) Ur rättssäkerhetssynvinkel är det djupt otillfredsställande att lagen i sig inte är förutsägbar, utan att enskilda politiker och tjänstemän ska charmas för en positiv behandling.

Nu är detta inte något olösligt dilemma. Redan i dagens Plan- och bygglag finns formuleringar som visar på en framkomlig, rättssäker väg. Ett exempel är 5 kap. 17 §:

“[De lokala bestämmelserna] och skälen till dem skall redovisas i en särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgår hur bestämmelserna reglerar …”

Så bör enlag skrivas. Om en lokal myndighet vill reglera, så måste de i skrift både skriva ut kraven, och motiven.

Plan- och bygglagen bör skrivas om så att det mycket stora utrymme för godtycke som idag finns, tas bort!

Yrkande:
Folkpartiet bör verka för att

  • Plan- och bygglagen bör skrivas om så att det mycket stora utrymme för godtycke som idag finns, tas bort.
  • I den mån som lokala byggnadsnämnder (eller motsvarande funktion) ska tillåtas reglera byggnaders och anäggningars utséende, så måste dessa bestämmelser och skälen till dem skall redovisas i en särskild handling.

____________________________

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: