Markrofferi bör vara olagligt

Motion till Folkpartiets Landsmöte 2007:

Fastighetsbildningslagen, framför allt kapitel 5, bör skrivas om så att en fastighetsägare inte kan tilltvinga sig en annan fastighetsägares mark mot dennes vilja.

Bakgrund: Fastighetsbildningslagen ersatte i början av 1970-talet de 1800-talslagar som låg till grund för de omfattande omregleringarna av skogs- och jordbruksfastigheter. Från historieböckerna känner vi dessa regleringar som ‘storskifte’ och ‘laga skifte’. De gamla lagarna präglades starkt av att “överheten” visste bättre än de enskilda markägarna hur marken skulle disponeras. (Som kuriosa kan nämnas att de minsta markägarna – då – inte ens hade rösträtt då de samlade markägarna skulle besluta om omregleringen.)

Fastighetsbildningslagen är i huvudsak tillkommen i inledningen av 1970-talet, en tid som även det präglades av en tro på detaljerad samhällsplanering, och där den enskilde markägarens rätt vägde lätt gentemot en antagen samhällsnytta, tex genom förmodade stordriftsfördelar.

Detta ledde till en lagtext, som ger en fastighetsägare [Alfa] rätt att överta delar av en annan fastighet [ägd av Beta], om fastighetsägare Alfa kan göra troligt att det ekonomiska utbytet blir större än när Beta nyttjar fastigheten. Detta även om Beta motsätter sig denna omreglering. Den ersättning som Beta erhåller fastställs av Lantmäteriverket.

Notera att detta inte handlar om expropriering – vilket regleras i en annan lag – utan om att en enskild fastighetsägare kan genomdriva en tvångsförsäljning av delar av annans mark.

I dag vet vi mer än vad de som skrev denna lagtext på 70-talet visste: Enskilt ägande och frivilliga avtal leder till ett rikt och hållbart samhälle. Påtvingade planer och svagt skydd för äganderätt leder till ett fattigare samhälle.

Därför bör Fastighetsbildningslagen, framför allt kapitel 5, skrivas om så att en fastighetsägare inte kan tilltvinga sig en annan fastighetsägares mark mot dennes vilja.

Yrkande:

Folkpartiet bör verka för att
* Fastighetsbildningslagen, framför allt kapitel 5, skrivs om så att en fastighetsägare inte kan tilltvinga sig en annan fastighetsägares mark mot dennes vilja.

___________

Pingat på Intressant.se  Andra bloggar om: , , ,