Särskild pott för skolbarn med särskilda behov

Motion till Folkpartiet Liberalerna i Stockholm Stad, från Folkpartiet Liberalernas lokalavdelning i Hässeby-Vällingby

Särskild pott för skolbarn med särskilda behov.

Få politiskt intresserade folkpartister har väl kunnat undgå debatten med det nya ersättningssystemet till skolorna. Vi i Folkpartiet Liberalernas lokalavdelning i Hässeby-Vällingby stöder principen om att skolpengen ska vara lika för alla barn – med ett väsentligt undantag: För barn med särskilda behov, bör en extra tilldelning ur centrala medel finnas.

(Med ”särskilda behov” ska här förstås barn som av medicinska, sociala eller liknande skäl behöver väsentligen mer resurser än normaltildelningen. Vi avstår från att precisera oss närmare i just denna motion.)

Det nya ersättningssystemet till skolor i Stockholms Stad har visat att de skolor som har barn med särsklda behov inte på långa vägar har fått tillräckliga ekonomiska resurser. Tidigare doldes denna underfinansiering i stadsdelsnämndernas hantering, nu har den kommit upp till ytan.

Det goda med denna varseblivning är att det nu är politiskt möjligt att skapa ett system som säkerställer att alla barn med särsklda behov får med sig en tillräcklig skolpeng oavsett i vilken skola de går – alltså inte bara till de kommunala skolorna.

I det tidigare systemet fanns en uppenbar risk för att friskolor skulle lockas att selektera elever, på så sätt att dessa ”dyrare” elever skulle förmås att välja bort friskolan.

Med ett separat anslagssystem för dessa barn med särskilda behov, ökar möjligheterna för att de ska välkomnas i alla skolor.

Folkpartiet Liberalernas lokalavdelning i Hässeby-Vällingby yrkar därför att

Folkpartiet Liberalerna i Stockholms Stad ska verka för att skolor som tar emot barn med särskilda behov ska få eventuella särkostnader täckta ur en särskild anslagspott, inte med den ”vanliga skolpengen”.

Andra bloggar om: , ,