Folkpartiet måste dra nytta av sina medlemmar

Det finns många duktiga medlemmar inom Folkpartiet, men tyvärr är partiet dåligt på att dra nytta av den kompetens som dessa medlemmar har. Inför Stockholms länsförbunds årsmöte så har jag motionerat om detta.

Motion till Folkpartiet Liberalerna (Stockholm)  länsförbundsårsmöte 2013

Folkpartiet bör utnyttja sidoorganisationernas kvalificerade arbete

Kring Folkpartiet Liberalerna finns ett antal sidoorganisationer, på FP-riks så listas följande: Gröna Liberaler, HBT-Liberaler, Kristna liberaler, Kulturliberaler, Liberala företagare, Liberala Kvinnor, Liberal Mångfald, Liberala Seniorer, Liberala Studenter ochLiberala ungdomsförbundet. Alla har det gemensamt att deras verksamhet syftar till att stärka Folkpartiet och att inom Folkpartiet lyfta de sakfrågor som berör den egna organisationen.

Inom de olika sidoorganisationerna utförs många gånger ett mycket kvalificerat arbete, seminarier med erkänt kvalificerade deltagare, opinionsbildning mot relevanta fokusgrupper och framtagning av förslag och rapporter med god verkshöjd.

Detta arbete röner också god uppmärksamhet bland liknande – men inte FP-anknutna – organisationer. Till exempel så utsågs en av HBT-liberalernas ledande företrädare av tidningen QX till en av de bästa företrädarna i HBT-frågor, och både SNF och WWF ger Gröna Liberaler ett erkännande för att ha lyft Folkpartiet till att ha ett av de bästa naturpolitikprogrammen.

Inom själva Folkpartiet är däremot inställningen till sidoorganisationerna mer ljum. Detta är till skada för partiet, eftersom engagerade medlemmar är ett partis största tillgång. De medlemmar som utöver sitt vanliga medlemsskap dessutom lägger tid och kraft på arbete i en sidoorganisation är veritabla ambassadörer för Folkpartiet. Därför bör vi ta fram ett arbetssätt för att även praktiskt och formellt dra nytta av de idéer och förslag som produceras inom sidoorganisationera.

Folkpartiet i Stockholms län bör därför ta fram ett arbetssätt för att hantera kvalificerade förslag (”rapporter”) från sidoorganisationerna. Hanteringen vid 2012 års årsmöte av Gröna Liberalers kollektivtrafikrapport visade med önskvärd tydlighet att motionsinstitutet inte mäktar med detta.
En initial arbetsordning kan vara att de rapporter som av styrelse eller årsmöte bedöms vara ’bra nog’, ska avhandlas under en egen punkt på repskap med möjlighet att efter debatt och modifiering ge rapporterna samma status som de rapporter som beställts av länsförbundets styrelse.

  • Yrkande: Länsförbundet bör införa som arbetssätt att de rapporter från sidoorganisationerna som av Länsförbundets styrelse eller årsmöte bedöms vara av intresse och hålla tillräckligt hög verkshöjd, ska avhandlas under en egen punkt på repskap med möjlighet att efter debatt och modifiering ge rapporterna samma status som de rapporter som beställts av länsförbundets styrelse.

Leiph Berggren – ordförande stockholmsavd. av Förbundet Liberal Mångfald
Anna Steele – ordförande Liberala Kvinnor
Agneta Isacsson – ordförande Liberala Företagare
Anders Schüllerqvist – samordare Gröna Liberaler i Stockholm